Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdarî Görevlerine İlişkin Şikâyet Bürosu

1- Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş ve mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar, geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar,

2- İdarî görevleri yönünden savcılar,

3- Komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleri,

Hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak.

Anayasa'nın 144. ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 82. ve ilgili diğer maddeleri uyarınca işlem yapılmaktadır. Öncelikle Anayasa'nın 144 ve 159. maddesindeki değişiklikler nedeniyle hâkim ve savcılar hakkında ihbar veya şikâyette bulunulması durumunda ihbar ve şikâyetin konusuna göre ayrıma gidilecektir.

Anayasa'nın 144. maddesinde;

“Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.“

Anayasa'nın 159/9. maddesinde:

"Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre;

1- Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş ve mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar, geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar,

2- İdarî görevleri yönünden savcılar,

3- Komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleri,

Hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri, Bakan izniyle adalet müfettişlerine yaptırılır. İnceleme ve soruşturma işlemleri, hakkında inceleme veya soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

Yukarıda belirtilen üç husustaki ihbar ve şikâyetin Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, bunlar dışındaki ihbar ve şikâyetin ise Anayasa'nın 159. maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş ve mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar, geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar hakkındaki şahsî suçlar nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca soruşturma yapılması durumunda, disiplin yönünden gereğinin yapılması için Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi, bu kapsam dışındaki hâkim ve savcılar hakkında şahsî suçtan soruşturmaya başlanması durumunda ise Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bilgi verilmesi gerekmektedir.