CEZADA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Günümüzdeki ekonomik ve sosyal gelişmeler, göç, artan nüfus, teknolojik ilerlemeler sayısı giderek çoğalan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları doğurmuştur. Bu durum geleneksel yargılama yöntemleri dışında yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Netice olarak “uyuşmazlık çözümünde dava yolunun her zaman en uygun yol olmadığı gibi, başvurulacak tek yol da olmadığı” fikri güçlenmiştir.

Alternatif uyuşmazlık çözüm usulü uyuşmazlığın mahkeme önüne getirilmeden ya da yargılama sırasında taraflar arasında seçimlik veya zorunlu bir yolla çözülmesi anlamındadır. Bu kapsamda ceza adaleti alanında, suç mağdurlarının yararlarını korumak amacını güden bir duyarlılığın da gittikçe güçlendiği görülmektedir. 21 inci yüzyıl adalet sisteminde, ceza adaleti yerine getirilirken, mağdurun tatmin edilmesi de ön plâna çıkmış bulunmaktadır. Zira suça karşı sadece ceza yaptırımı değil, zararın giderilmesi de en başta gelen amaç sayılmaktadır.

Bu bakımdan, mağdurun suçtan doğan zararını kısa bir süre içerisinde gidererek, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi çözerek fail ile mağdur arasında barışı sağlayan, faile işlediği suçun sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme imkanını sunan, uyuşmazlığı ceza yargılamasına gidilmeden çözen, ceza mahkemelerinin ağır olan iş yükünü azaltan, taraflar bakımından da, adaletin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak uzlaştırma başta olmak üzere önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif çözüm usullerinin ülke genelinde etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesini sağlamakla görevli, bu doğrultuda ortaya çıkan sorunların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapan, uygulama alanını genişletmek amacıyla, farkındalık oluşturacak toplantıları düzenleyen, bilimsel toplantı ve çalışmaları destekleyen, bu çözüm yöntemleri yerine getirilirken sürece katılan tüm süjelerin görevlerini ifa ettikleri sırada veya yükümlülüklerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri belirleyip takip eden güçlü bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

1- Önödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve uzlaştırma gibi cezada alternatif usullerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

2- Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini Bakanlığa sunmak,

3- Cezada alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,

4- Ulusal veya uluslararası nitelikte bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

5- Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,

6- Ceza mevzuatı ile Bakanlığa verilen alternatif usullere ilişkin görevleri yerine getirmek,

Üzere Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 10/10/2016 tarihli Bakan Olur’uyla “Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı” kurulmuştur.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.