CAS II Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesİ AB Ortak Projesi

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi I projesi Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-2014 yılları arasında yürütülmüş ve başarılı çıktılar elde edilmiştir. Proje kapsamında bir ihtiyaç analiz raporu hazırlanmış ve Türkiye Adalet Akademisi için 10 ayrı konu başlığı altında eğitim modülleri hazırlanmıştır. Yine Ceza Alanında Uluslararası Adli Yardımlaşma Kanun Taslağı hazırlanmış ve 2016 yılında TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Son olarak avukatlara yönelik olarak Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yürütülen çalışmalar sonrasında Savunma Stratejisi, Ceza Muhakemesinde Avukatın Soru Sorma Yetkisi, Adli Yardım ve Savunma Etiği konularında “Avukat El Kitapları” hazırlanmıştır.

Projenin başarılı çıktıları da dikkate alınmakla birlikte, özellikle “İhtiyaç Analiz Raporu” ile Türk ceza yargısının mevzuat itibari ile AB müktesebatı ile uyumlu olduğu ve daha çok uygulamadaki farklı yaklaşımların makul sürede yargılanma hakkı ve adil yargılanma hakkı gibi konulara ilişkin olduğu tespit olunmakla bir devam projesinin hazırlanması düşünülmüş ve iş bu proje teklifi 2015 yılında hazırlanarak kabul görmüştür. Zira Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması, adli soruşturmalar sonucunda açılan davalarda Ceza Muhakemesi Kanununun amaçladığı tek celsede karar verme hedefine ulaşılabilmesi için soruşturma safahatının etkin yürütülmesi gerekmektedir.

Proje fişi yazım süreci devam eden ve 2019 yılı başında faaliyetlerinin başlaması öngörülen 5.000.000 Euro bütçeli bu projemizde CAS I projesinin aksine bu projede daha spesifik konulara odaklanılacaktır.

Proje kapsamında beş ana başlıkta çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Sulh Ceza Hakimlikleri uygulamalarının gözden geçirilmesi,

Bilişim Suç soruşturmalarının geliştirilmesi,

Terörizmin finansmanı suç soruşturmaları konusunda farkındalığın artırılması,

Ceza yargılamasında Tanıklık müessesesinin geliştirilmesi,

Adliyelerde değişik toplum kesimlerine yönelik bilgilendirme günleri düzenlenmesi.

Etkili soruşturma eksenli olarak hazırlanan bu projede üzerinde çalışması faydalı olabilecek konu başlıklarını Genel Müdürlüğümüze iletmek isteyen meslektaşlarımız, cigm.proje@adalet.gov.tr adresine görüş ve değerlendirmelerini iletebilirler.

Katkı, görüş ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.