Mali İşler Bürosu

A) MALİ İŞLER BÜROSUNUN GÖREVİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile diğer mali işleri yürütmektir.          
            
B) BÜROMUZCA YAPILAN İŞLEMLER:

1-Personel Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri 

Personel adına tahakkuk ettirilen maaş, mesai, yolluk vb. ödemeler yapılmaktadır.

2-Bakım-Onarım İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan fotokopi, bilgisayar, yazıcı, telefon vb. elektronik cihazlar ile koltuk, masa vb. mobilyaların bakım ve onarım işleri yapılmaktadır.

3-Demirbaş İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan demirbaş malzemelerin alımları, kayıt işlemleri ve kullanılamaz haldeki demirbaş malzemelerin düşüm işlemleri yapılmaktadır.

4- Sarf Malzemesi İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için gerekli olan kırtasiye, toner vb. sarf malzemelerinin temini işlemleri yapılmaktadır.

5- Haberleşme İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz adına tahakkuk ettirilen telefon, internet ve kablolu TV. gibi haberleşme araçlarına ait aylık ödemelere ait işlemler yapılmaktadır.

C) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 

Mali Bilgiler

1. 2012 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 2012 yılı bütçesiyle 4.873.700,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 4.857.013,66 TL’si harcanmıştır.

2. Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar

Ekonomik sınıflandırma açısından Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve “01.01.2012 ilâ 31.12.2012” tarihleri arasında gerçekleştirmeleri şöyledir:

“01-Personel Giderleri” için Genel Müdürlüğümüz bütçesine 3.570.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 3.564.139,79 TL’lik kısmı harcanmıştır.

“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 537.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 532.592,50 TL’si harcanmıştır.

“03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” giderleri için 99.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 98.357,19 TL’si harcanmıştır.

“03.3 Yolluklar” giderleri için 75.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 73.750,08 TL’si harcanmıştır. 

“03.4 Görev Giderleri” için 1.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenekte harcama yapılmamıştır. 

“03.5 Hizmet Alımları” giderleri için 30.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 27.466,66 TL,’si harcanmıştır.

“03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri” için 5.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 4.995,84 TL’si harcanmıştır
.
“03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” için 101.700,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 101.205,60 TL’si harcanmıştır.

  “05.3 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” için 455.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 454.506,00 TL’si harcanmıştır.
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.