Basın Bürosu

Standart dosya planına göre yapılan işlemler;

1)  102-.....-20..      ÖZEL AF

2)  103-.....-20..      YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

3)  104-.....-20..      DAVA NAKLİ

4)  106-01-.....-20.. BASIN HABERLERİ İLE İLGİLİ MESELE MAHİYETİ

5) 106-01-.....-20..  DİĞER KAMU KURUMLARINDAN GELEN SUÇ DUYURULARI

6) 106-02-.....-20..  YARGILAMASI TALEBE BAĞLI SUÇLAR 
(TCK. 12. ve 13. maddeler)

7) 106-03-.....-20..  KOVUŞTURMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR 

a- TCK. 299. Maddesindeki Cumhurbaşkanına hakaret

b- TCK. 305. Maddesindeki Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette   
Bulunmak İçin Yarar Sağlama

c- TCK. 306. Maddesindeki Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama

8) 106-03-.....-20.. SORUŞTURMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR 
(TCK. 301. maddesi)

9) 659-........-20..  GENEL YAZIŞMALAR 
(Başbakana hakaret, insan hakları vs.


1-  Özel Af İşlemleri

Hükümlülerin özel af işlemleri Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 20 numaralı genelgesine göre Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104/2-b. maddesinin yürütmeye ilişkin bölümünde özel af yetkisini içeren “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” hükmü yer almaktadır.
Özel af işlemlerine tevessül olunabilmesi için ilk ve en önemli şart ilgilinin HÜKÜMLÜ olmasıdır. Hükmen tutuklu veya tutuklular özel aftan yararlanamazlar. Buna göre; Özel af başvuruları, Cumhurbaşkanlığına, doğrudan Bakanlığımıza, savcılıklara ve diğer Devlet kuruluşlarına (TBMM, Başbakanlık) veya insan hakları derneklerine yapılabilmektedir.       
Yapılan başvuruların Bakanlığımıza intikal ettirilmesi üzerine, evrak ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.
Adlî Tıp Kurumunun hükümlünün durumunun Anayasanın 104/2-b maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık ve kocama hali kapsamında olduğunu bildirmesi halinde, evrak bekletilmeksizin Sayın Cumhurbaşkanının takdirlerine arz edilmektedir.
Cumhurbaşkanının takdiri sonucunda cezası kaldırılan veya hafifletilen hükümlü eğer cezaevinde ise hiç gecikmeksizin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilip af kararı faks yoluyla ve telefonla bildirilmekte ve tahliyesi sağlanmaktadır.
Hükümlünün tahliye olması, af talebinden vazgeçmesi veya vefat etmesi halinde özel af işlemlerine son verilmektedir.
Adlî Tıp Kurumundan hükümlünün durumunun Anayasanın 104/2-b maddesine uygun olmadığının bildirilmesi halinde evrak Cumhurbaşkanına intikal ettirilmeyerek ilgilisine Cumhurbaşkanının özel af yetkisini kullanırken aradığı kriterleri taşımadığı yönünde bilgi verilerek özel af işlemlerine son verilmektedir.

2- Yasama Dokunulmazlığı

Bakanlığımızın 21/12/2011 tarihli ve 100/1 sayılı “Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler” konulu genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilmektedir.           
Bakanlığımız uygulamasında; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkındaki, ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla, Anayasa’nın 14 üncü maddesindeki durumlar dışındaki kişisel suç niteliğindeki iddialardan dolayı, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma yapılarak leh ve aleyhte eksiksiz olarak toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemine ilişkin olarak düzenlenen fezlekeye bağlı evrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından soruşturmaya (veya davanın açılmasından sonra mahkemeler tarafından durma kararı verilmesi hâlinde kovuşturmaya) devam olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereği için dosya Başbakanlığa gönderilmektedir. 
Söz konusu dosyalar Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz bu tür işlemlerde yalnızca evrakın gönderilmesine aracılık yapmakta başkaca bir tasarrufta bulunmamaktadır. 

3- Kamu Güvenliği Sebebiyle Dava Nakli

Dava nakli işlemleri Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 19 sayılı genelgesinde belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilmektedir.
Yargılamanın asıl yetkili ve görevli yer mahkemesinde görülmesi kamu güvenliği için ciddî tehlike oluşturacaksa davanın bu yerden alınarak daha güvenli bir yer mahkemesine nakli gerekir.  
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19/2’nci maddesi gereğince “kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.” 
Dava nakli talebinde bulunup bulunmama konusundaki takdir Adalet Bakanına ait olmakla birlikte valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığından davanın naklini gerektirir sebepleri içeren görüş yazısı da alınmalıdır. 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 19/2’nci maddesi gereğince dava naklini yalnız Adalet Bankanı Yargıtay’dan ister. Bakan re’sen yaptıracağı araştırma sonucu dava naklini talep edebileceği gibi ilgililerin Bakanlığa yapacakları ihbar mahiyetindeki talepleriyle de yaptırılan araştırma sonucu dava nakli talep edilebilecektir.
Dava nakli talepleri Adalet Bakanlığına yapılabileceği gibi, yargılama yapılan mahkeme ya da yargılama yeri Başsavcılığına da iletilebilir.
Talebin değerlendirileceği merci Yargıtay Başkanlar Kurulunun 29/01/1999 tarihli kararı gereğince    “Yargıtay 5’inci Ceza Dairesidir.”

4- Basın Haberleri İle İlgili Mesele Mahiyeti İşlemleri

Ulusal düzeyde yayımlanan yüksek tirajlı bazı günlük gazetelerin yanı sıra, Bakanlığımız ile anlaşması bulunan “ajanspress.com” adlı internet ortamında yayın yapan haber sitesindeki haberler okunarak; önemli görülen Bakanlığımızı ve yargıyı ilgilendiren yazı, yorum ve haberler hakkında gerekli görüldüğü takdirde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına yazı yazılarak, kanunî gereğinin takdir ve ifası ile mesele mahiyetinin araştırılması ve sonucundan bilgi verilmesi istenilmektedir.

5- Diğer Kamu Kurumlarından Gelen Suç Duyuruları İle İlgili İşlemler

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 9. maddesi (e) bendinde yer alan,
“Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,”
Şeklindeki düzenleme gereği, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve suç duyuruları gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmekte, işlemler sonuçlandığında ilgili kuruma bildirilmektedir.

6- Yargılaması Talebe Bağlı Suçlarla İlgili İşlemler

Bu husus iki başlık altında ele alınabilir.

a- Türkiye'de yargılama yapılması Adalet Bakanının talebini gerektiren suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 12 ve 13. maddeleri,

b- Yabancı ülkede işlenen suçlarda, şüpheli veya sanık Türkiye'de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa; yetkili mahkemenin Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirleneceğini düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 14/3. Maddesinde belirtilen işlemlerdir.

7-  Kovuşturması İzne Bağlı Suçlar

a-TCK. 299. Maddesi İle İlgili

Kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuna ilişkin işlemler, aylık faaliyet raporları ve istatistiki bilgilere dair işlemler yürütülmektedir.

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 9. maddesi (d) bendi ile 09/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren “TCK’nın 299 ve 301 maddeleri gereğince soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlar” konulu (18/1) No’lu genelge uyarınca yerine getirilmektedir.

b- TCK. 305. Maddesi İle İlgili İşlemler

Kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 305. maddesinde düzenlenen “Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama” suçuna ilişkin Bakanlığımıza bu güne kadar intikal etmiş bir dosya bulunmamaktadır.

c- TCK. 306. Maddesi İle İlgili İşlemler

Yabancı Devlet aleyhine asker toplama suçundan kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır. Bu suçtan bu güne kadar intikal etmiş bir dosya bulunmamaktadır.

8- Soruşturması İzne Bağlı Suçlar (TCK. 301. Maddesi)

Soruşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Devletin Yargı Organlarını, Devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama suçuna ilişkin işlemler, 09/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren “TCK’nın 299 ve 301 maddeleri gereğince soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlar” konulu (18/1) No’lu genelge uyarınca büromuzca yerine getirilmekte, ayrıca TCK. 301. Maddesi ile ilgili aylık faaliyet raporları ve istatistiki bilgiler düzenlenmektedir.

           
9- Genel Yazışmalar

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'sine göre hukukla ilgili olarak Genel Müdürlükler ve Bakanlıklar arasında yapılan yazışmalarda belirtilen işlem ve faaliyetler yürütülmektedir.

a- 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun İle İlgili İşlemler

4473 sayılı Kanunda sayılan sebeplerle ziyaa uğrayan dosyalarla ilgili işlemler basın bürosunca yerine getirilmektedir.

b- Müsteşarlık Makamına Yapılan Yazışmalar

Müsteşarlık makamına önemli olayların bildirilmesi (Her hafta salı günü) 24/04/2003 tarihli ve 617 sayılı yazıya istinaden yerine getirilmektedir.

d- Diğer İşlemler

-Bakanlıklar arası yazışmalar. 
-TBMM ile yazışmalar.
-Başbakana karşı işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, şikayetçi olup olmadığının belirlenmesine aracılık etme,
Şeklindedir. 15/04/2013

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.