“Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” Hakkında Avrupa Konseyi / Strazburg Heyetinin
Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yaptığı Nezaket ve Çalışma Ziyareti.
(08/09/2015)

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya;  Ceza İşleri Genel Müdürü Sn.Aytekin Sakarya, Daire Başkanı Sn.Şenol Taş, ABGM Projeler Daire Başkanı Sn.Canan Kaya ile,  İnsan Hakları Ulusal Uygulama Departmanı İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğü Bölüm Başkanı Sn.Tatiana Termacic,  İnsan Hakları Ulusal Uygulama Departmanı İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğü (Türkiye ve Güney Doğu Avrupa)  Birim Başkanı Sn.Daniel Schmidt,  İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğü  (Türkiye ve Güney Doğu Avrupa) İnsan Hakları Ulusal Uygulama Departmanı Sn.Elena Jovanovska Brezoska,   Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Baskanı Sn.Micheal Ingledow, Avrupa Konseyi Kıdemli Proje Yöneticileri Tankut Soykan ve Yücel Erduran katılım sağlamışlardır.

Toplantıda öncelikle IPA II dönemi 2014 yılı projeleri ve bu arada Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi'nin finansman anlaşmalarının ne zaman imzalanacağı hususu üzerinde durulmakla ABGM Projeler Daire Başkanı 2015 yılı Kasım ayı itibari ile imzalanmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Toplantı sırasında dile getirilen hususlar şunlardır :
CİGM nin IPA II dönemi için de, CAS projesi ihtiyaç analiz raporunu da dikkate alarak yeni projeler üretmiş ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzün de desteği ile bu projelerimiz ön kabul almıştır.  Pilot adliye ziyaretleri sonrasında hazırlanan CAS İhtiyaç analiz raporu bir anlamda Türk Ceza Yargısının fotoğrafını çekmiş ve mevzuattan daha çok uygulamada, özellikle Cumhuriyet Savcılığı uygulamalarına ilişkin bir takım çözüm önerilerinde bulunulmuştur.  Birimimiz de öncelikle buradan hareket ederek 2014 yılı programlamasında “Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması” projesini teklif etmeyi uygun görmüş ve projenin kabulü ile atılan adımın yerinde olduğu Avrupa Birliği makamları tarafından da teyit edilmiştir.  Bu proje ülkemizin Avrupa Birliği uyum sürecinde Yargı faslında eleştiri konusu edilen bazı konuları bu proje faaliyet ve çıktıları ile karşılamayı hedeflemektedir. Proje ile Türk ceza adalet sisteminde Cumhuriyet Savcılığı uygulamalarının geliştirilmesi ile Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje teklifi bağlamında,


  1. C.Savcıları için takdir yetkisi ilkesinin benimsenmesi vs. hususları Ceza Muhakemesi Kanunu anlamında değerlendirmek için Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü,

  2. C.Savcılarının terfi ve iş durumlarında nicelik kadar niteliğin de dikkate alınması vs.hususlarında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

  3. İddianamenin iadesi prosedüründe temel ilkelerin ve içtihat birlikteliğinin sağlanabilmesi vs.için Yargıtay,

  4. C.Savcılarına, yılda asgari sayıda ders alma zorunluluğu getirilmesi vs. için Türkiye Adalet Akademisi     ile birlikte çalışılmaktadır.

           
Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görev tanımı itibari ile Türk Ceza Yargısının sıkıntıları hususunda kendi çalışma ve araştırmalarına da devam etmektedir. Ayrıca ulusal eylem ve strateji planlarının hazırlanması süreçlerine de birimimiz etkin katkı vererek, ürettiği tüm projelerin Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında yer almasını sağlamıştır. Yine hazırlanan Eylem Planlarında proje başlıklarımıza ve/veya proje alt faaliyetlerimize atıf yapılması sağlanmıştır. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek bu anlamda birimimiz için bir görev olarak tanımlanmıştır.

            IPA II döneminde 2015 yılı programlamasında teklif olunan ve kabul gören CAS II projemizin de 2017 yılı başında uygulamaya başlaması planlanmaktadır.  Bu projemizde de Avrupa Konseyi ile birlikte çalışmayı ve başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz.
Bu projemiz bileşenlerine değinmek gerekir ise;

  • Sulh Ceza Hakimlikleri uygulamalarının gözden geçirilmesi,
  • Ceza yargılamasında tanıklık müessesesinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi
  • Bilişim suçları alanında uzmanlaşmanın savcılık ve mahkeme düzeyinde sağlanması, için hakim ve savcılara yönelik eğitim düzenlenmesi
  • Adliyelerde değişik toplum kesimlerine yönelik hâkim ve savcıların yaptıkları işle ilgili bilgi verebilecekleri ve soruları cevaplandırabilecekleri bilgilendirme  günleri düzenlenmesi
  • Hakim ve C.Savcılarının AİHM kararları hakkında farkındalıklarının Artırılması (TAA)

            IPA II döneminde 2015  yılı programlamasında teklif olunan ancak Avrupa Konseyi Proje Uygulama kapasitesi gerekçe gösterilerek 2016 yılı için teklif olunması istenilen “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi” projemizi de Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütmeyi planlıyoruz. Zira dört bileşenden oluşan projenin iki bileşeni HİGM ne bakmaktadır.

            1- Uzlaşma        2 -   Cezada Pazarlık            3-  Tahkim                   4- Arabuluculuk

 

            Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” nin, proje fişi yazım süreci için tüm hazırlıklarını tamamladığı, Avrupa Konseyi Türkiye Program Ofisi tarafından da teknik destek verecek uzman görevlendirilmesi ile birlikte hemen proje fişi yazım sürecine başlanılabileceği ifade edilmekle; Avrupa Konseyi yetkilileri de, kendilerinin de hazır olduklarını dile getirmekle, 2015 yılı Ekim ayının başı itibari ile proje fişinin yazılarak tamamlanması hususunda mutabık kalınmıştır. Heyet ayrıca izah edilen çalışmalar hakkında duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

            Proje fişinin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması ve 2016 yılı ilk yarısında da projenin uygulamaya konularak faaliyetlerinin başlaması öngörülmektedir.

 
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.