(SILA) Projesi Kapsamında CMK Avukat Atama Otomasyon Yönetmeliğive Adli Yardım Avukat Eğitim Modülü Bilgilendirme / İstişare Toplantısı 12-13 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında İzmir’de Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de adli yardım sisteminin etkin işlemesi ve nihayette adalete erişimin sağlanması için, eksikliklerin ortadan kaldırılmasını ve ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen “Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi (SILA) Projesi” Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler UNDP Türkiye ve Adalet Bakanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Proje kadın, çocuk, genç ve engelliler dahil olmak üzere dezavantajlı grupları hedef almaktadır ve bu bağlamda yerel ihtiyaçlara da yanıt verecek yaş ve cinsiyet odaklı adli yardım yaklaşımları geliştirilecektir.

Proje, Türkiye’de adli yardım sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak için aşağıdaki sonuçları (bileşenleri) elde edecektir:

1. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca avukat atanması için otomasyon sisteminin geliştirilmesi,

2. Dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatların kapasitesinin geliştirilmesi,

3. Adli yardım hizmetleri için performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi,

4. Adli yardım sağlayan avukatlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi,

5. Türkiye’nin güney sınırındaki illerde adli yardım ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi.

(SILA) Projesi’nin 1. Bileşeni kapsamında otomasyon sisteminin ve yönetmeliğin yaygınlaştırılmasına yönelik tüm baro temsilcileri ile teknik toplantının düzenlenmesi ve yine 2. Bileşen ki, dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatların kapasitesinin geliştirilmesiiçin adli yardım hizmetlerini yerine getiren avukatlara yönelik hazırlanan eğitim modülünün baro eğitim komisyonu başkanlarına sunulması için, 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında İzmir’de bir toplantı icra edilmiştir.

Bu çalışma 1. ve 2.bileşen kapsamında yerine getirilmekle birlikte 3. Bileşen ile de dolaylı şekilde ilgilidir. Zira hazırlanan Yönetmelik Taslağının ardıl çalışmalarında CMK adli yardım avukatlık hizmetinin daha etkin yerine getirilebilmesi amacıyla soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdur / sanık hakları konulu bir kısım taslak çalışmalar hazırlanmıştır. CMK hizmetlerinde bu dökümanların kullanılması / dikkate alınması ile birlikte adli yardım hizmetlerinin niteliğine ve kalitesine katkı verileceği değerlendirilmektedir.

Yapılan toplantıya katılım sağlayarak bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.