Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Özel Muhabere Bürosu

Cumhurbaşkanı adına yürütülen özel af işlemlerini yapmak,

Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun ile ilgili işlemlerini yapmak,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren, Cumhurbaşkanlığı 3 Sayılı Kararnamesinin (I) sayılı cetvelinde yer alan üst kademe kamu yöneticisi olarak genel idari hizmetler sınıfından atanan Bakanlık birim amirleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanı hakkındaki izin ve disiplin işlemlerini yapmak,

Adli Tıp Kurumu çalışanları hakkındaki disiplin ve adli soruşturmaları takip etmek,

Millî Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Istihbarat Teşkilâtı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumlar tarafından yapılan suç duyurularıyla ilgili yazışmaları yapmak,

Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklardan gelen, ancak genel muhaberenin görev alanına girmeyen diğer konularla ilgili işlemleri yapmak,

Görevlerini yerine getirmektedir.