Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Disiplin Bürosu

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan “Disiplin Bürosu”nda yapılan işlemler iki bölümde ele alınabilir:

 

1- Yüksek Disiplin Kurulu İşlemleri

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan personelin, adı geçen Kanun’un 125’inci maddesinin E fıkrasında yer alan “meslekten çıkarma” cezasını gerektiren eylemleri yönünden bu Kurulca inceleme yapılarak karar verilmektedir.

Ayrıca, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı yapılan itiraz da Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Bu işlemleri Kurul adına yürüten tetkik hâkimi, belirtilen madde ve fıkrada yer alan eylemlere ilişkin disiplin dosyalarını, Bakan oluru ile görevlendirilen Bakan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, , Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Personel Genel Müdürü ve varsa ilgilinin bağlı olduğu sendika temsilcisinden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu’na arz etmekte, verilen kararları gerekçeli olarak yazmaktadır. Gerekçeli olarak yazılıp imzaları tamamlanan karar veya dosyalar, uygulanmak üzere ilgili mercilere gönderilmektedir.

 

2 - Bakanlık Disiplin Kurulu İşlemleri

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlardaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan personelin, adı geçen Kanun’un 125’inci maddesinin D fıkrasında yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemleri yönünden; Disiplin amirlerinden gelen teklifler üzerine, bu Kurulca inceleme yapılarak görüş bildirilmektedir.

Ayrıca, Bakanlık atamalı personele disiplin amirleri tarafından verilen uyarma kınama ve aylıktan kesme cezalarına itirazlar Bakanlık Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Tüm bu işlemleri Kurul adına yürüten tetkik hâkimi, belirtilen eylemlere ilişkin disiplin dosyalarını, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdür Yardımcısı Personel Genel Müdür Yardımcısı ve varsa ilgilinin bağlı olduğu sendika temsilcisinden oluşan Bakanlık Disiplin Kurulu’na arz etmekte, verilen kararları gerekçeli olarak yazmaktadır. Gerekçeli olarak yazılıp imzaları tamamlanan karar veya dosyalar, uygulanmak veya değerlendirilmek üzere ilgili mercilere gönderilmektedir.

Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin (17) no lu genelge bulunmaktadır.