Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Genelge Görüş ve Toplantı Bürosu

Görevleri

1) Ceza hukuku uygulamaları alanında gerekli araştırmaları yapmak ve görüş bildirmek.

2) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek.

3) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Yıllık Tarifeleri hazırlamak.

4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümleri uyarınca Tanıklık Ücret Tarifesini hazırlamak.

5) Ceza hukuku ve uygulamaları alanında yapılacak toplantılara iştirak etmek ve gerektiği takdirde koordinasyonunu sağlamak.

6) Genel Müdürlüğümüz birim faaliyet raporlarını hazırlamak.

7) Adalet Bakanlığı Stratejik Plânı ile Yargı Reformu Stratejisinde yer alan ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan amaç ve hedeflerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

8) Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan eylem plânlarının takibini yapmak.

9) Bakanlık Eylem Plânı kapsamında Genel Müdürlüğümüz aylık eylem plânı çerçevesinde yapılan faaliyetlerle ilgili her ay Bakanlık Makamına sunum yapmak.

10) İlk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları tarafından hazırlanan tercüman listeleri ile ilgili işlemleri yürütmek

11) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.