Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Projeler
Türk   Ceza   Adalet   Sisteminin   Etkinliğinin   Geliştirilmesi   Projesi   Genel   Müdürlüğümüz tarafından 2012-2014 yılları arasında yürütülmüş ve başarılı çıktılar elde edilmiştir. Projenin bahse konu çıktıları da dikkate alınmakla birlikte, özellikle proje kapsamında hazırlanmış olan İhtiyaç Analiz Raporu çerçevesinde Türk yargısını daha da güçlendirmek ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumunu sağlayarak yargıyı daha verimli, etkili ve görünür kılmak amacıyla bir devam projesinin hazırlanması düşünülmüştür. Bu bağlamda "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi" başlıklı proje teklifi kabul görmüş ve proje resmi olarak faaliyete başlamıştır.

Projenin eş yararlanıcısı Türkiye Adalet Akademisidir. Bakanlığımız bünyesinde yer alan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülecek projede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Barolar Birliği de paydaş olarak yer almaktadır. Proje 36 ay sürecek ve Mart 2022’de tamamlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 5 milyon Avrodur ve bu miktarın %95’i Avrupa Birliği,
%5’i ise Avrupa Konseyi tarafından karşılanmaktadır.

Proje, cezai konularda usule ilişkin teminatlar, bilişim suçları ve terörizm finansmanı konularına odaklanacaktır.

Kurumsal kapasiteyi güçlendirme amacına yönelik olarak:

İhtiyaç analizi çalışmaları, rehber ve kılavuzların geliştirilmesi, eğitim modülleri ve materyalleri geliştirilmesi, eğitmen yetiştirilmesi, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi ile bir E-kütüphane oluşturulması planlanmıştır.

İhtiyaç analizi çalışmaları ise iki alanda yapılacaktır:

Mevzuat ihtiyaç analizi grubu, mevcut mevzuat yanında ilgili strateji ve politika belgelerini de inceleyecektir. Çalışmaları sonunda ceza hukuku alanında yaşanan temel hak ihlallerini azaltmak için yapılabilecekleri belirleyecek bir değerlendirme raporu hazırlayacaktır.

Eğitim ihtiyaç analizi grubu ise özellikle projenin odaklandığı konularda mevcut eğitim müfredatı ve materyallerini inceleyecektir. Ayrıca eğitim modüllerinin ve materyallerin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları belirleyecektir.

-İhtiyaç  analizi ardından oluşturulacak çalışma  grupları tarafından,  projenin odaklandığı üç temel alan olan cezai konularda hukukçuların ve ilgili uzmanların kullanabileceği kılavuzlar, kontrol listeleri ve el kitapları geliştirilecektir. Geliştirilen bahse konu kılavuzlar, kontrol listeleri ve el kitapları ilgili kurumlara dağıtılacaktır.

-Adalet Akademisi ile koordineli olarak yürütülecek olan ihtiyaç analizi çalışması ardından, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim modülleri ve materyallerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Bu kapsamda projenin odaklandığı temel alanlarda mevcut eğitim modül ve materyallerinin güncellenmesi, gözden geçirilerek yenilenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için çalışılacaktır. Geliştirilen eğitim modül ve materyalleri ile birlikte Sulh ceza hâkimleri ile bilişim suçu ve terörizmin finansmanı konularında uzman hâkimler ve savcılardan seçilecek bir grup eğitmen yetiştirme  eğitimlerine alınacak ve bir  eğitmen havuzu oluşturulacaktır. Böylece Adalet Akademisinin kurumsal kapasitesine geliştirmeye destek olunacaktır.

-Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde 100 çevrimiçi akademik materyalle birlikte Adalet
Bakanlığı için elektronik bir kitaplık oluşturulacaktır.
- Ceza adaleti alanında iyi uygulama örneklerini gözlemlemek için farklı Avrupa ülkelerine
çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.

İnsan kaynağının ve hukukçularının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik
olarak:

Eğitim seminerleri, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar düzenlenecektir.

-Proje kapsamında geliştirilen eğitim modül ve materyalleri Adalet Akademisi koordinasyonu ile hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kullanılacaktır. 600 hâkim ve savcı adayı ile 1500 hâkim ve savcının yüz yüze eğitimlerden yararlanması hedeflenmektedir.Ayrıca 300 hâkim ve savcı da usule ilişkin teminatlar, bilişim suçları ve terörizmin finansmanıyla ilgili çevrimiçi kurslara katılacaktır.

- Hâkim, savcı, avukat ve uzmanların katılımıyla çeşitli şehirlerde bölgesel yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda, tutuklama ve tutukluluğun gözden geçirilmesi kararlarının gerekçelendirilmesi, tutuklama tedbirinin hukuki incelemesi, alternatif tedbirlerin kullanılması, tutuklama kararı veren mercii, delillerin kabul edilebilirliği, çelişmeli yargılama usulü ve ceza davalarında usule ilişkin teminatlar gibi konular tartışılacaktır.Bilişim suçlarına dair yuvarlak masa toplantıları, kişisel verilerin korunması, internet serbestisi, internet ortamından etkilenen çocuk hakları   ve   diğer   savunmasız   grupların   hakları   gibi   insan   haklarıyla   ilgili   çeşitli   konulara odaklanacaktır.

-Yine aynı konularda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulamasına ilişkin Türkiye ve diğer Avrupa Konseyi üyeleri arasında iyi uygulama örneklerine dair fikir alışverişinde bulunulması amacıyla uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.

Kurumlar   arasında   iş    birliği    ve    farkındalık    artırma   çalışmaları   kapsamında
ise:Koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve bilgilendirme kampanyası yürütülecektir.

Kamuoyunun ceza adalet sisteminin işlemesine dair daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla yürütülecek olan bilgilendirme kampanyası kapsamında ise halka açık adliye günleri düzenlenecek, bilgilendirme broşürleri hazırlanacaktır. Bakanlığımıza ait portalın bünyesinde geliştirilecek internet sitesi  aracılığı  ile  proje  kapsamında  oluşturulan  materyaller  ve  kaynaklar  ilgili  tüm  kişilerin kullanımına açılacaktır.

üzerinde çalışması faydalı olabilecek konu başlıklarını Genel Müdürlüğümüze iletmek isteyen
meslektaşlarımız,  cigm.proje@adalet.gov.tr adresine görüş ve değerlendirmelerini iletebilirler.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi AB Ortak Projesi (CAS I) hakkında detaylı bilgiye ve proje kapsamında oluşturulan materyaller ile modüllere erişim için https://cas2.adalet.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Katkı, görüş ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.
Uzlaştırma kurumunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla 6763 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun uzlaştırmaya ilişkin hükümlerinde de köklü değişiklikler ihdas edilmiştir. Bu bağlamda 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinde yapılan değişiklikler ile uzlaştırma kurumunun uygulama alanı genişletilmiş; soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçların yanı sıra şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma yoluna gidilebilecek suçların sayısı artırılmıştır.

Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan tehdit, 141 inci maddesinde düzenlenen hırsızlık ve 157 nci maddesinde yaptırım altına alınan dolandırıcılık suçları da uzlaştırma kapsamına alınmış, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlara ilişkin sınırlama da kaldırılmıştır. Ayrıca kapsam bakımından yetişkinlerle çocuklar arasındaki mevcut eşitlik çocuklar lehine bozularak, uzlaştırma kurumunun kapsamı suça sürüklenen çocuklar için genişletilmiş, suça sürüklenen çocuklar bakımından, mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla; kapsamdaki suçlara ilave olarak üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma yoluna gidilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra uzlaştırma süreci ve usûlü de köklü olarak değiştirilmiştir. 6763 sayılı Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce, soruşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunmakta, kamu davası açıldıktan sonra ise 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde bu işlemler hâkim tarafından yapılmakta idi.

Yapılan değişiklik sonrası; Cumhuriyet savcısı, hâkim ve kolluk görevlisinin uzlaşma teklifinde bulunma yetkisi kaldırılmış, her Cumhuriyet başsavcılığında uzlaştırma bürolarının kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Soruşturma evresinde şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması halinde dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacının taraflara uzlaşma teklifini yapması ve uzlaştırma sonucu düzenleyeceği uzlaştırma raporunu büroya iletmesi gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyalarının ise, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılması gerektiği ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere; soruşturma ve kovuşturma evrelerinde uzlaştırma usulü köklü olarak değiştirilmiş, uzlaştırma kurumunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla yepyeni bir süreç belirlenmiştir.
Ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacı ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 10/10/2016 tarihinde kurulmuştur.

Bu bağlamda; ülkemizde uzlaştırma kurumunun geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması, aksaklıklarının giderilmesi, böylece kurumdan beklenen faydaların sağlanabilmesi amacıyla; bahse konu alanda iyi uygulamalara sahip ülke örneklerinin bilinmesi ve gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.

Proje fişi yazım süreci devam eden ve 2019 yılı ikinci yarısında faaliyetlerinin başlaması öngörülen 5.000.000 Euro bütçeli bu projemiz kapsamında;

Savcılıkların, uzlaştırma bürolarının ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının uzlaştırma kurumunun sürdürülebilir şekilde temin edilmesine yönelik kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,

Uzlaştırmacıların niteliklerinin artırılarak uzlaştırma kurumundan maksimum verim alınması,

İlgili kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve uzlaştırmanın bilinirliğinin ve yaygınlığının artırılmasına yönelik kamuoyunda farkındalık çalışması yapılması,

Uzlaştırmacılara kaliteli ve nitelikli eğitim verilmesi amacıyla eğitim müfredatının geliştirilmesi, eğiticilerin eğitilmesi,

Yenileme eğitiminin kapsamı ve içeriğinin belirlenmesi,

Uzlaştırmacıların denetiminde dikkat edilecek hususların geliştirilmesi, performans değerlendirmesi yapacak Cumhuriyet savcılarına eğitim verilmesi,

Uzlaştırmanın etkinliğini ölçmek, yapılan uzlaştırmaların sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek, ihtiyaç olan hususlarda çalışmalar yapmak üzere anket formları geliştirilmesi ve anket yapılması,

Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ekseninde hazırlanan bu projede üzerinde çalışması faydalı olabilecek konu başlıklarını Genel Müdürlüğümüze iletmek isteyen meslektaşlarımız, ab137277@adalet.gov.tr adresine görüş ve değerlendirmelerini iletebilirler.

Katkı, görüş ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.
CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AB EŞLEŞTİRME PROJESİ (CEMRE)
Adalet, İçişleri ve Temel Haklar başlığında, Yargı ve Temel Haklar Alt Sektöründe IPA II Kapsamında Eşleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmek üzere Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Projesi"nin amacı, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır.
İspanya Krallığı ve Ülkemiz işbirliği ile yürütülmekte olan ve 20/04/2017 tarihinde başlayıp bütçesi ise 2.200.000 euro olan Projenin kapanış töreni 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Projenin yararlanıcı kurumu Adalet Bakanlığıdır. Proje kapsamında pilot adliye olarak belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Samsun, Adana, Malatya, Eskişehir ve Rize Adliyeleri projenin eş yararlanıcılarıdır.
Proje kapsamında 2019-2023 tarihlerini kapsayacak şekilde Mağdur Hakları Daire Başkanlığının beş yıllık dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetlerini düzenleyen stratejik planı hazırlanmıştır.
Mağdurların sahip olduğu hakları ve adli süreçte ihtiyaç hissedecekleri bilgileri bulabilecekleri Mağdur Hakları Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuz çocuk mağdurlar için ayrı, yetişkin mağdurlar için ayrı ele alınmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mağdura temas eden kurum çalışanlarına yönelik Başkanlığımızca hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Proje kapsamında güncellenmiştir.
Pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Samsun, Adana, Malatya, Eskişehir ve Rize adliyelerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri 01 Nisan 2019 tarihi itibarı ile hizmet sunumuna başlanmıştır. Kurulan bu birimlerde sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog ve diğer görevliler aracılığıyla başta kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi kırılgan gruba dahil kişiler olmak üzere suç mağdurlarına yönelik olarak etkin bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır.
Mağdurlara yönelik olarak, sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulan hizmetlere dair bilgilerin yer aldığı "www.magdur.gov.tr" internet sitesi hazırlanmıştır. Bu site, etkin bilgi sunulmasının yanı sıra, kolay erişilebilir, sade ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmıştır.
Devam eden mevzuat çalışmaları Proje faaliyetleri kapsamında geliştirilmiş ve nihai aşamaya getirilmiştir.
Farklı kurum temsilcilerinin katılımı ve katkılarıyla hazırlanan eğitim materyalleri ile mağdur hakları alanında hizmet veren farklı kurumlardan toplam 150 temsilciye devam eden süreçte mağdurlara hizmet sunumu ile ilgili kendi kurumlarında düzenlenecek eğitimlerde görev alabilmeleri amacıyla eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Yine aynı kapsamda kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin işleyişi ve çalışma prensipleri ile ilgili olarak hakim, Cumhuriyet savcısı, sosyal çalışma görevlisi ve katiplerden oluşan toplam 150 kişilik bir gruba eğitim düzenlenmiştir.
Aile içi şiddet, cinsel suçlar, göçmen kaçakçılığı, malvarlığına karşı suçlar ve trafik kazaları olmak üzere söz konusu bu suçların mağdurlarına yönelik olarak bilgilendirici ve yönlendirici broşürler projenin çıktısı olarak hazırlanmıştır.
Proje çıktısı olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler Başkanlığımız tarafından takip edilmekte ve geliştirilmektedir.
 
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar ve Siber Suçlarla Mücadele Avrupa Konseyi Projesi
Avrupa Konseyi (AK) Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Departmanından Avrupa Konseyi nezdindeki ülkemiz Daimi Temsilciliği aracılığıyla alınan ve AB-Avrupa Konseyi (AK) Ortak Projeleri kapsamında ülkemizle birlikte Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Kosova'ya yönelik hazırlanan ve 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçerek 42 ay sürmesi öngörülen, 5.560.000 Euro bütçeli proje ile Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele amaçlanmış ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve kapasite arttırılması hedeflenmiştir. Projede ele alınacak bileşenler şunlardır :

- Ulusal / uluslararası ölçekte siber dolandırıcılık ve siber suçlar alanında raporlama ve tespit mekanizmalarının işlerliğinin artırılması,
- Siber suçlar ve kara para aklama ile ilgili mevzuat son yıllarda önemli ölçüde güçlenmekle birlikte, mali soruşturma ve siber suç gelirlerinin müsadere usulünün geliştirilmesi,
- Bilişim suçlarına karşı alınan önlemler ve uzmanlaşmış siber suç birimlerinin, mali soruşturma / ekonomik suç birimleri ve mali istihbarat birimleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliği protokolleri veya prosedürlerinin oluşturulması,
- Şüpheli işlemleri bildirmek zorunda mali sektör kuruluşlar riskleri değerlendirmek için kara para aklama ve ek kurallar ile ilgili göstergelerin güncellenmesi,
- Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin siber suçlar alanında bilgilerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi,
- Siber suçlar uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.

Bilişim teknolojisinin kullanımı ve bunlara bağımlılığı toplumda daha da yaygınlaştığından, siber ortamda suçlular artık daha çok bilgisayar sistemlerini hedeflemektedirler. Bilişim sistemleri aracılığı ile sanal ortamda işlenen suçlar hem sayısal olarak hem de nitelik olarak her geçen gün daha da çeşitlilik göstermektedir. Fakat siber güvenlik unsurlarının ve çalışmalarının da aynı oranda gelişim göstermesi de suçla etkin mücadele için bir zorunluluktur. Bu anlamda siber suçların ilgili birimlere zamanında ve verimli olarak raporlanması ve bu verilerin analiz edilerek etkin şekilde takip edilmesi önem arzetmektedir. Bu çalışma bir anlamda bilgisayar sistemleri aracı kılınarak işlenen suçlarla mücadelede önemli bir adım teşkil edecektir.
Proje danışmanları tarafından yapılacak çalışmalar sonrasında, kamu ve özel sektör arasındaki siber suçlarla ilgili bilgi alışverişinin artırılması için tavsiyeler üretilecektir.
Proje kapsamında çeşitli ülkelerde belli konu başlıklarında çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri icra edilmekte ve ilgili olduğu ölçüde Bakanlığımız birimleri ve Bilişim suç soruşturmalarında görevli Cumhuriyet savcıları tarafından bu faaliyetlere katılım sağlanmaktadır.
 
Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde “Mültecilerin Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi” yürütülmektedir. Proje ile Suriyeliler, geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyeleri için 4 ana alanda katkı sunulması hedeflenmektedir.
Bu hedefler arasında, adli güçlendirme ve adalete erişimin arttırması; toplum güvenliği ve sosyal uyumun güçlendirilmesi; adalet, güvenlik ve insan hakları kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile mücadele ederek kadın ve kız çocukları için adalet ve güvenliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eylül 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek projenin ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı’dır.
Proje bileşenleri; bu alanında hizmet sunan kurumlar hakkında değerlendirme raporunun hazırlanması, bu raporun sonucuna göre yargı kurumlarının etkinliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması ve yargı alanındaki aktörler için eğitim modüllerinin hazırlanmasıdır.
Proje bileşenler kapsamında; sisteme ilişkin ana hatların değerlendirilmesi, pilot illerdeki yargı kurumlarına ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, ziyaret raporlarının hazırlanması, hukuki yardım ve diğer uyuşmazlık çözüm yolları hakkında haklar, yükümlülükler ve mevcut hizmetler hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyalarının yürütülmesi ve Suriyeliler ile geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyelerine sağlanan hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, hakim, Cumhuriyet savcısı ve destek personel için eğitim modülleri hazırlanması, davranış eğitimi modüllerinin hazırlanması, yerel ve ulusal düzeyde pilot illerde eğitimlerin uygulanması ve değerlendirme ve eğitim sonuçlarının yayılması için etkinlik organizasyonu yapılması ve sonraki adımlar için fırsatların belirlenmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu Proje kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Adana illeri pilot uygulama için seçilmiştir. Pilot illerin hepsinde Başkanlığımızın sorumluluğunda çalışmakta olan Adli Görüşme Odalarımız bulunmakta, İstanbul Anadolu Adliyesi, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Adana illerinde ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimiz faaliyet göstermektedir.
Proje kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Adana saha ziyaretleri tamamlanmış ve ziyaretlere ilişkin raporlar hazırlanmıştır.

Ayrıca proje kapsamında İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Samsun illerinde adalet aktörlerine yönelik (hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve mahkeme uzmanları) eğitim programları hazırlanmakta ve mültecilere ise kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirme amacıyla farkındalık eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
 
Yardımcı yargı personelinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, yargı hizmetlerinin kalite ve standartlarının artırılması amacıyla Bakanlığımız ile Birleşik Krallık arasında yürütülmekte olan “Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi” 18/05/2018 tarihinde başlamıştır.
Söz konusu Proje kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun ve Ankara illeri pilot uygulama için seçilmiştir.
Projenin 4. Bileşeni, Mağdur Hakları Daire Başkanlığının Stratejik Plandaki hedefleri ile aynı olması sebebiyle Aralık ayında devralınmıştır. Bileşen kapsamında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalışan sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologlar tarafından hazırlanan raporların standartlarının belirlenmesi ve sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologlar tarafından sunulan hizmetin kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda;
Sistematik darboğazlara dair kanıt temelli veriler toplanması ve 5 pilot adliyede yürütülen saha ziyaretleri ve anketlere göre sistemi geliştirme önerileri ile ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir.
En iyi uygulamaları görmek için AB ülkelerinden birine düzenlenecek bir çalışma ziyareti düzenlenecektir.
AB ülkelerindeki en iyi uygulamaların tartışılması, Türk sisteminin mevcut darboğazları ve bir yol haritası hazırlanırken nihai raporun hazırlanması için bir çalıştay düzenlenecektir.
Çalışma grubu oluşturulması, (Adalet Bakanlığı temsilcileri, hakimler ve aile içi şiddet ve çocuk savcıları, çocuk mahkemeleri çalışanları, psikologlar, pedagoglar, sosyal çalışmacılar ve akademisyenler), bir taslak teklifle birlikte yasal değişiklik yapılmasını gerektiren alanları belirlemek için toplantılar düzenlenecektir.
Bir sosyal inceleme raporunun kalite standartlarına sahip bir şablon, bir grup uzman tarafından hazırlanacak ve 5 pilot adliyede uygulamaya koyulacaktır.

Aile mahkemelerinde çalışan tüm sosyal hizmetler görevlileri ve adalet uzmanları, çocuk mahkemeleri yeni raporlama şablonu hakkında bilgilendirilecektir.

 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde başlanılan proje kapsamında ‘Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması’ hedeflenmektedir. İngiltere Büyükelçiliği tarafından fonlanan yaklaşık 150.000 TL bütçeye sahip olan proje suça sürüklenen çocukların adli süreçte yaşadıkları sorunları çocukların gözünden ortaya koymayı amaçlanmaktadır. Projenin zaman periyodu Eylül 2019- Şubat 2020 tarihleri arasındadır.
Mağdur çocuklar kapsamında yer alan suça sürüklenen çocukların, adli süreçte yaşadıkları sorunların tespiti ve adalet hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik faaliyetler yapılarak adalet hizmetlerini etkili ve aktif kullanımlarına yönelik desteklenmesi hedeflenmektedir. Projeden elde edilecek çıktılar ile, Adli Görüşme Odalarının suça sürüklenen çocuklara yönelik kullanımını arttırmak ve yedi pilot ilde kurulan Adli Destek Müdürlüklerinde suça sürüklenen çocuklara verilecek olan hizmeti şekillendirmek amaçlanmaktadır. Projeyle birlikte suça sürüklenen çocuklara adli süreçte verilecek hizmeti daha iyi tanımlayarak, bu birimlerde sunulması sağlanacaktır.
Bu proje, suça sürüklenen çocukların adli süreçte yaşadıkları sorunların tespit edilmesine, adalete erişimlerinin önündeki engellerin tespiti ile ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler yapılmasını sağlayarak Yargı Reformu Stratejisi ile Stratejik Plan’da yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi yönelik önemli bir adım teşkil edecektir.

Proje kapsamında; suça sürüklenen çocukların adli süreçte yaşadıkları soruların tespiti ve verilen hizmete katkı sağlaması amacıyla ihtiyaç analizi yapılması ve somut sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesiyle, verilen hizmetlerin geliştirilmesine yönelik plan oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje 26 Eylül 2019 tarihinde, Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.