Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II AB Ortak Projesi

Türk   Ceza   Adalet   Sisteminin   Etkinliğinin   Geliştirilmesi   Projesi   Genel   Müdürlüğümüz tarafından 2012-2014 yılları arasında yürütülmüş ve başarılı çıktılar elde edilmiştir. Projenin bahse konu çıktıları da dikkate alınmakla birlikte, özellikle proje kapsamında hazırlanmış olan İhtiyaç Analiz Raporu çerçevesinde Türk yargısını daha da güçlendirmek ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumunu sağlayarak yargıyı daha verimli, etkili ve görünür kılmak amacıyla bir devam projesinin hazırlanması düşünülmüştür. Bu bağlamda "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi" başlıklı proje teklifi kabul görmüş ve proje resmi olarak faaliyete başlamıştır.

Projenin eş yararlanıcısı Türkiye Adalet Akademisidir. Bakanlığımız bünyesinde yer alan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülecek projede Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Barolar Birliği de paydaş olarak yer almaktadır. Proje 36 ay sürecek ve Mart 2022’de tamamlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 5 milyon Avrodur ve bu miktarın %95’i Avrupa Birliği,
%5’i ise Avrupa Konseyi tarafından karşılanmaktadır.

Proje, cezai konularda usule ilişkin teminatlar, bilişim suçları ve terörizm finansmanı konularına odaklanacaktır.

Kurumsal kapasiteyi güçlendirme amacına yönelik olarak:

İhtiyaç analizi çalışmaları, rehber ve kılavuzların geliştirilmesi, eğitim modülleri ve materyalleri geliştirilmesi, eğitmen yetiştirilmesi, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi ile bir E-kütüphane oluşturulması planlanmıştır.

İhtiyaç analizi çalışmaları ise iki alanda yapılacaktır:

Mevzuat ihtiyaç analizi grubu, mevcut mevzuat yanında ilgili strateji ve politika belgelerini de inceleyecektir. Çalışmaları sonunda ceza hukuku alanında yaşanan temel hak ihlallerini azaltmak için yapılabilecekleri belirleyecek bir değerlendirme raporu hazırlayacaktır.

Eğitim ihtiyaç analizi grubu ise özellikle projenin odaklandığı konularda mevcut eğitim müfredatı ve materyallerini inceleyecektir. Ayrıca eğitim modüllerinin ve materyallerin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları belirleyecektir.

htiyaç  analizi ardından oluşturulacak çalışma  grupları tarafından,  projenin odaklandığı üç temel alan olan cezai konularda hukukçuların ve ilgili uzmanların kullanabileceği kılavuzlar, kontrol listeleri ve el kitapları geliştirilecektir. Geliştirilen bahse konu kılavuzlar, kontrol listeleri ve el kitapları ilgili kurumlara dağıtılacaktır.

-Adalet Akademisi ile koordineli olarak yürütülecek olan ihtiyaç analizi çalışması ardından, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim modülleri ve materyallerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Bu kapsamda projenin odaklandığı temel alanlarda mevcut eğitim modül ve materyallerinin güncellenmesi, gözden geçirilerek yenilenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için çalışılacaktır. Geliştirilen eğitim modül ve materyalleri ile birlikte Sulh ceza hâkimleri ile bilişim suçu ve terörizmin finansmanı konularında uzman hâkimler ve savcılardan seçilecek bir grup eğitmen yetiştirme  eğitimlerine alınacak ve bir  eğitmen havuzu oluşturulacaktır. Böylece Adalet Akademisinin kurumsal kapasitesine geliştirmeye destek olunacaktır.

-Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde 100 çevrimiçi akademik materyalle birlikte Adalet
Bakanlığı için elektronik bir kitaplık oluşturulacaktır.

- Ceza adaleti alanında iyi uygulama örneklerini gözlemlemek için farklı Avrupa ülkelerine
çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.

İnsan kaynağının ve hukukçularının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik
olarak:

Eğitim seminerleri, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar düzenlenecektir.

-Proje kapsamında geliştirilen eğitim modül ve materyalleri Adalet Akademisi koordinasyonu ile hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kullanılacaktır. 600 hâkim ve savcı adayı ile 1500 hâkim ve savcının yüz yüze eğitimlerden yararlanması hedeflenmektedir.Ayrıca 300 hâkim ve savcı da usule ilişkin teminatlar, bilişim suçları ve terörizmin finansmanıyla ilgili çevrimiçi kurslara katılacaktır.

- Hâkim, savcı, avukat ve uzmanların katılımıyla çeşitli şehirlerde bölgesel yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda, tutuklama ve tutukluluğun gözden geçirilmesi kararlarının gerekçelendirilmesi, tutuklama tedbirinin hukuki incelemesi, alternatif tedbirlerin kullanılması, tutuklama kararı veren mercii, delillerin kabul edilebilirliği, çelişmeli yargılama usulü ve ceza davalarında usule ilişkin teminatlar gibi konular tartışılacaktır.Bilişim suçlarına dair yuvarlak masa toplantıları, kişisel verilerin korunması, internet serbestisi, internet ortamından etkilenen çocuk hakları   ve   diğer   savunmasız   grupların   hakları   gibi   insan   haklarıyla   ilgili   çeşitli   konulara odaklanacaktır.

-Yine aynı konularda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulamasına ilişkin Türkiye ve diğer Avrupa Konseyi üyeleri arasında iyi uygulama örneklerine dair fikir alışverişinde bulunulması amacıyla uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.

Kurumlar   arasında   iş    birliği    ve    farkındalık    artırma   çalışmaları   kapsamında
ise:Koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve bilgilendirme kampanyası yürütülecektir.

Kamuoyunun ceza adalet sisteminin işlemesine dair daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla yürütülecek olan bilgilendirme kampanyası kapsamında ise halka açık adliye günleri düzenlenecek, bilgilendirme broşürleri hazırlanacaktır. Bakanlığımıza ait portalın bünyesinde geliştirilecek internet sitesi  aracılığı  ile  proje  kapsamında  oluşturulan  materyaller  ve  kaynaklar  ilgili  tüm  kişilerin kullanımına açılacaktır.

üzerinde çalışması faydalı olabilecek konu başlıklarını Genel Müdürlüğümüze iletmek isteyen
meslektaşlarımız,  cigm.proje@adalet.gov.tr adresine görüş ve değerlendirmelerini iletebilirler.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi AB Ortak Projesi (CAS I) hakkında detaylı bilgiye ve proje kapsamında oluşturulan materyaller ile modüllere erişim için http://www.cas.adalet.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Katkı, görüş ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.